Druga licytacja nieruchomości połozonej w Ilkowicach

Sygn. akt  KM 361/17      
                                                                                  O B W I E S Z C Z E N I E

 

       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej  Jerzy Streb Kancelaria  Komornicza nr II w Dabrowie Tarnowskiej na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 983 kpc zawiadamia, że w dniu:

                                                                        8 października 2019 r. o godz. 15 10

w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul.Jakuba Bojki 2 w sali nr.124 odbędzie się:

 

                                                                      D R U G A     L I C Y T A C J A

                                                                          nieruchomości opisanej jako:

działka nr 979 o pow. 0,0784 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym parterowym z wysokimi suterynami o pow. użytkowej 164,38 m2 - zamieszkałym, położona w Ilkowicach , gmina Żabno, posiadająca urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej  nr  TR1D/00059952/7,  stanowiąca własność dłużnika Stanisław Moskal .


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę ...................     256.700,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi ...........................................    171.134,00 zł.

 

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.  Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika w PKO BP SA nr 03 1020 4955 0000 7802 0055 1481 - jeżeli wpłata dokonana zostanie we wskazanym banku, należy ją uiścić w dniu poprzedzającym licytację, natomiast jeśli w innym banku niż wskazanym w obwieszczeniu wpłata winna być dokonana na trzy dni przed terminem licytacji . W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość  można  oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości.

Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Cena wywoławcza stanowi cenę brutto.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania  zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze  sprzedażą towarów.

                                                                                                                                                    Komornik