I licytacja ruchomości Km 778/18

                                                       

Sygn. akt Km 778/18

                                                                   OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb Kancelaria Komornicza nr II w Dąbrowie Tarnowskiej mający kancelarię w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Kościuszki 14 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29.10.2019  roku o godz. 10.00 pod adresem: Laskówka Chorąska ul. Kamieniec 6 odbędzie się pierwsza licytacja  ruchomości, stanowiących własność dłużnika.
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

1.sofa skórzana + dwa fotele kolor kremowy 1 kpl

  cena oszacowania 1.000 zl. cena wywoławcza 750 zł.


2. ława dębowa

cena oszacowania 200 zl. cena wywoławcza 150 zł.

3. telewizor używany  LCD 42"

cena oszacowania 200 zl. cena wywoławcza 150 zł.
 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości oszacowania .
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te  przed rozpoczęciem przetargu  nie złożą  dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w: w miejscu zamieszkania dłużnika.

 


                                                                                                                                Komornik Sądowy
                                                                                                                           przy Sądzie Rejonowym
                                                                                                                           w Dąbrowie Tarnowskiej

                                                                                                                                  mgr Jerzy Streb