OTFINÓW gm. ŻABNO: działki rolne

Sygn. akt  KM 461/18     
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej  Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:
 
26 kwietnia 2019 r. o godz. 9 30
 
w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul.Jakuba Bojki 2 w sali nr 124 odbędzie się:
 
P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A
 
nieruchomości położonych w Otfinowie gmina Żabno stanowiących własność dłużnika: Stanisława Myślińskiego opisanych jako:
 
działka rolna nr 336 o pow. 2.600 m2 ,objęta księgą wieczystą TR1D/00030772/2, oszacowana na kwotę: 7.850 zł. której cena wywoławcza wynosi: 5.888 zł.
 
działka rolna nr 555 o pow. 22.600 m2 ,objęta księgą wieczystą TR1D/00030772/2, oszacowana na kwotę: 73.560 zł. której cena wywoławcza wynosi: 55.170 zł.
 
działka rolna nr 603 o pow. 4.700 m2 ,objęta księgą wieczystą TR1D/00030772/2, oszacowana na kwotę: 15.300 zł. której cena wywoławcza wynosi: 11.475 zł.
 
działka rolna nr 561/1 o pow. 20.000 m2 ,objęta księgą wieczystą TR1D/00056579/7, oszacowana na kwotę: 65.100 zł. której cena wywoławcza wynosi: 48.825 zł.
 
Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.  Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika w PKO BP SA nr 03 1020 4955 0000 7802 0055 1481 - jeżeli wpłata dokonana zostanie we wskazanym banku, należy ją uiścić w dniu poprzedzającym licytację, natomiast jeśli w innym banku niż wskazanym w obwieszczeniu wpłata winna być dokonana na trzy dni przed terminem licytacji . W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość  można  oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
 
Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości.
 
Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Cena wywoławcza stanowi cenę brutto.
 
Uczestnikami licytacji nieruchomości rolnych mogą być osoby uprawnione do nabywania nieruchomości  rolnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592).
 
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania  zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze  sprzedażą towarów.
 
Komornik JERZY STREB