Pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Dąbrowie Tarnowskiej

Sygn. akt  KM 939/18      

                                                                                        O B W I E S Z C Z E N I E


       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej  Jerzy Streb Kancelaria Komornicza Nr II w Dąbrowie Tarnowskiej na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

                                                                                6 listopada 2019 r. o godz. 14 00

w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul.Jakuba Bojki 2 w sali nr.213 odbędzie się:


                                                                          P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w Dąbrowie Tarnowskiej stanowiącej własność dłużników: Kubiak Marian i Kubiak Danuta opisanej jako:

1. Działka nr 1032/3 o pow. 0,1418  ha zabudowana: *budynkiem handlowo-biurowym murowanym, parterowym z użytkowym poddaszem o pow. użytkowej 220 m2, *budynkiem magazynowym z częścią socjalno-biurową, parterowym, murowanym o pow. użytkowej 357,34 m2, *budynkiem hali magazynowej konstrukcji stalowej z obiciem i przykryciem z blachy o pow. użytkowej 110 m2, objęta księgą wieczystą TR1D/00045986/3, oszacowana na kwotę: 1.347.495,00 zł., której cena wywoławcza wynosi:  1.010.621,00 zł.

2.Działka nr 1032/13 o pow. 0,0456 ha zabudowana budynkiem parterowym handlowo-magazynowym, wybudowanym w technologii szkieletowej żelbetowej o pow.   użytkowej 218,50 m2, objęta księgą wieczystą TR1D/00047237/2, oszacowana na kwotę: 430.830,00 zł., której cena wywoławcza wynosi:  323.123,00 zł.

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.  Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika w PKO BP SA nr 03 1020 4955 0000 7802 0055 1481 - jeżeli wpłata dokonana zostanie we wskazanym banku, należy ją uiścić w dniu poprzedzającym licytację, natomiast jeśli w innym banku niż wskazanym w obwieszczeniu wpłata winna być dokonana na trzy dni przed terminem licytacji . W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość  można  oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości.

Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Cena wywoławcza stanowi cenę brutto.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania  zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze  sprzedażą towarów.

                                                                                                                              Komornik