Pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Niedomicach

Sygn. akt  KM 174/18      


                                                                                     O B W I E S Z C Z E N I E

       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej  Jerzy Streb Kancelaria Komornicza nr II w Dąbrowie Tarnowskiej  na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

                                                                              5 listopada 2019 r. o godz. 14 10

w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul.Jakuba Bojki 2 w sali nr124 odbędzie się:

                                                                          P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A

                                                                                 nieruchomości opisanej jako:

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego  oznaczonego nr 11 znajdującego się  na parterze bloku mieszkalnego  nr 15 położonego w Niedomicach  przy ul. Osiedle  składającego się z dwóch pokoi, kuchni, korytarza, łazienki z WC oraz z pomieszczenia przynależnego o łącznej powierzchni użytkowej 48,30 m2.  Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr TR1D/00061042/2 i stanowi własność dłużników.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę ...................    127.170 zł.
Cena wywoławcza wynosi ........................................         95.378 zł.

Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.  Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika w PKO BP SA nr 03 1020 4955 0000 7802 0055 1481 - jeżeli wpłata dokonana zostanie we wskazanym banku, należy ją uiścić w dniu poprzedzającym licytację, natomiast jeśli w innym banku niż wskazanym w obwieszczeniu wpłata winna być dokonana na trzy dni przed terminem licytacji . W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość  można  oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości.

Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Cena wywoławcza stanowi cenę brutto.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania  zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze  sprzedażą towarów.


                                                                                                                                                Komornik