Skuter Keeway rok prod.2010

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej Jerzy Streb mający kancelarię w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Kościuszki 14/0 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17.12.2018 roku o godz. 10.00 w miejscowości 33-207 Radgoszcz, ul. Orzeszkowej 54. odbędzie się pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika.

 

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

 

 

Nr

Opis licytowanej

 

Wartość w zł.

L.p.

prot.

ruchomości

ilość

cena

oszacowania

cena

wywołania

 

1

 

Skuter Keeway rok prod.2010, nr rej. KDA 81YN

1,00

500,00

375,00

 

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości oszacowania podanej w obwieszczeniu.

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

 

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscowości 33-207 Radgoszcz, ul. Orzeszkowej 54.

KOMORNIK JEZRY STREB