SMYKÓW gm. Radgoszcz - Działka nr 245 o pow. 8.200 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym, dwukondygnacyjnym-parterowym z przyziemiem o pow. użytkowej 128,06 m2

Sygn. akt  KM 630/17   

 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej  Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 983 kpc zawiadamia, że w dniu:
 
15 lutego 2019 r. o godz. 9 00
 
w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul.Jakuba Bojki 2 w sali nr 124 odbędzie się:
 
 
D R U G A     L I C Y T A C J A
 
nieruchomości opisanej jako:
 
Działka nr 245 o pow. 8.200 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym  murowanym, dwukondygnacyjnym-parterowym z przyziemiem o pow. użytkowej 128,06 m2, położona w miejscowości: Smyków gmina Radgoszcz , objęta księgą wieczystą  nr TR1D/00067554/6 , stanowiąca włsność dłużników: Lisiński Andrzej i Lisińska Bożena
 
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę ................... 162.300 zł.
Cena wywoławcza wynosi ........................................... 108.200 zł.
 
 
Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.  Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika w PKO BP SA nr 03 1020 4955 0000 7802 0055 1481 - jeżeli wpłata dokonana zostanie we wskazanym banku, należy ją uiścić w dniu poprzedzającym licytację, natomiast jeśli w innym banku niż wskazanym w obwieszczeniu wpłata winna być dokonana na trzy dni przed terminem licytacji . W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość  można  oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
 
Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości.
 
Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Cena wywoławcza stanowi cenę brutto.
 
Uczestnikami licytacji nieruchomości rolnych mogą być osoby uprawnione do nabywania nieruchomości  rolnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592).
 
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania  zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze  sprzedażą towarów.
 
 
Komornik JERZY STREB