WIELOPOLE gm. Olesno: działki rolne

 

Sygn. akt  KM 546/18     
 
            
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
 
       Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej  Jerzy Streb na  podstawie  art.953  kpc  w  związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:
 
5 marca 2019 r. o godz. 9 00
 
w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul.Jakuba Bojki 2 w sali nr 213 odbędzie się:
 
 
P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A
 
nieruchomości stanowiących własność dłużnika: Pustelnik Krzysztof opisanych jako:
 
1. działka nr 1165 o pow. 26.600 m2 oraz działka nr 1166/1 o pow. 675 m2 zabudowane trzema murowanymi  halami produkcyjnymi fermy drobiu oraz budynkiem mieszkalnym murowanym , parterowym o pow. użytkowej 73,98 m2 położone w miejscowości Wielopole gmina Olesno , posiadającej urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej nr  TR1D/00063716/2, oszacowanych na kwotę: 1.383.530,00 zl., których cena wywoławcza wynosi: 1.037.648,00 zł.
 
2. działka rolna nr 422/8 o pow. 17.000 m2 położona w miejscowości Podborze gmina Olesno , posiadająca urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej nr  TR1D/00069436/7, oszacowana na kwotę: 40.990,00  zł, której cena wywoławcza wynosi: 30.743,00 zł.
 
Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany jest  złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.  Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika w PKO BP SA nr 03 1020 4955 0000 7802 0055 1481 - jeżeli wpłata dokonana zostanie we wskazanym banku, należy ją uiścić w dniu poprzedzającym licytację, natomiast jeśli w innym banku niż wskazanym w obwieszczeniu wpłata winna być dokonana na trzy dni przed terminem licytacji . W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Nieruchomość  można  oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację zaś operat szacunkowy  tej  nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
 
Prawa  osób  trzecich  nie będą  przeszkodą  do  przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli  osoby te  przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą  dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości.
 
Użytkowanie służebności i prawa użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Cena wywoławcza stanowi cenę brutto.
 
Uczestnikami licytacji nieruchomości rolnych mogą być osoby uprawnione do nabywania nieruchomości  rolnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592).
 
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania  zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze  sprzedażą towarów.
 
Komornik JERZY STREB